SENDA logo

Portfólio

Outsourcing

Outsourcing je proces presunu časti činností firmy na externých špecializovaných dodávateľov. Rýchlosť vývoja informačných technológií a ich komplexnosť kladie vysoké nároky na IT odborníkov. Outsourcing dokáže zoštíhliť IT oddelenia, z činností ponechať len riadenie a dohľad nad outsourcingom, umožňuje manažérom sústrediť sa na kľúčové oblasti podnikania, venovať sa svojmu “core businessu”. Outsourcing je efektívny nástroj na znižovanie nákladov, zvyšovanie efektívnosti a kvality IT činností.

Výhody outsourcingu:

  • Kvalita a odbornosť IT služieb - Externí odborníci špecializovaní na svoje odbory a činnosti namiesto jedného správcu. Pri rýchlosti vývoja IT, jeho zložitosti a rozsiahlosti je špecializácia jedinou zárukou kvality a rozvoja.
  • Možnosť venovať sa vlastnému biznisu - Odbúranie podporných činností firmy ktoré priamo nesúvisia s jej podnikaním, uvoľnenie manažérskych kapacít.
  • Zníženie celkových nákladov na službu - Znižovanie priamych mzdových nákladov ako aj nepriamych nákladov: prevádzkové náklady, školenia, konzultácie, testovanie ...
  • Prístup k novým technológiám - Organizácia získa prístup k tým najlepším postupom a technológiám, ktoré by bolo príliš náročné, nákladné, alebo zdĺhavé vybudovať vo vlastnej prevádzke.
  • Vyššia flexibilita a dostupnosť služieb - Vaše IT nemusí byť závislé na jednom správcovi. Dovolenka príp. nemoc neovplyvnia chod Vašej firmy.

Riziká Outsourcingu:

Outsourcing môže zo sebou prinášať aj riziká. Vhodným nastavením služby je však možné im predchádzať.

  • Problém stanovenia rozsahu služieb - Chybná analýza prostredia a požiadaviek klienta môže viesť k nenaplneniu predstáv klienta.
  • "Vzdialenosť" outsourcingu - Neprítomnosť IT zamestnanca môže v určitých prípadoch chýbať. Správne nastavenie SLA, telefonický a elektronický hotline, kombinácia outsourcingu a vlastného zamestnanca, IT vzdelávanie ostatných zamestnancov môžu túto nevýhodu eliminovať.
  • Strata vlastných odborných zdrojov - Nahradenie vlastných IT zamestnancov a ich nahradenie outsourcingom môže viesť k "závislosti" od outsourcingového partnera. Prechod späť na vlastných IT zamestnancov može byť zdĺhavý.

© 2014 SENDA s.r.o.